Suche

Veranstaltungen und Termine

Samstag, 23. Februar 2019  10:00 Uhr

Qi-Gong-Yoga für ältere Erwachsene

Montag, 25. Februar 2019  17:30 Uhr

Repair Café I

Freitag, 01. März 2019  17:00 Uhr

Spieletreff

Samstag, 02. März 2019  10:00 Uhr

Qi-Gong-Yoga für ältere Erwachsene

Samstag, 02. März 2019  14:30 Uhr

offenes Kletterangebot

Samstag, 09. März 2019  10:00 Uhr

Qi-Gong-Yoga für ältere Erwachsene

Donnerstag, 14. März 2019  17:30 Uhr

Repair Café II

Samstag, 16. März 2019  10:00 Uhr

Qi-Gong-Yoga für ältere Erwachsene

Samstag, 23. März 2019  10:00 Uhr

Qi-Gong-Yoga für ältere Erwachsene

Montag, 25. März 2019  17:30 Uhr

Repair Café I

Samstag, 30. März 2019  10:00 Uhr

Qi-Gong-Yoga für ältere Erwachsene

Freitag, 05. April 2019  17:00 Uhr

Spieletreff

Integrationale Begegnungen

Hayati Boyac?o?lu
Hayati Boyac?o?lu

Presseecho:
Ha-Ber.com vom 14.04.2010 (Türkisch)

UYUMLU KAR?ILA?MALAR

Konuklar bu adla Spandau-Neustadt semtinde aç?lan sergi salonuna daha girmeden, kap?dan geçerken gülümsemeye ba?l?yordu. Sergi aç?l???na gelen Türkler hemen hemen hepsi birbirini tan?yordu. Ama gelen Almanlar? tan?m?yorduk. Buna ra?men gülerek uyumlu kar??la?ma gerçekle?iyordu. Zira bu bir karikatür sergisi idi.

Haberi Spaudauer Volksblatt gazetesinde okumasayd?m bu güzel sergiyi kaç?racakt?m. Önce serginin aç?ld??? mekân için sevindim. Bu semtin tam ortas?nda bulunan Lynar ?lkokul'da otuz sene çal??t?m.

Seksen y?llar?nda Türkiye kar??tlar? bu semtte çok destek bulmu?lard?. Geriye dönü? ara?t?rmay? tarihçilere b?rak?yorum.

Y?llard?r b?kmadan ve usanmadan bu semtte oturan Türkler bütün etkinliklerin yap?ld??? Kreuzberg'e giderler.

Kom?ular?n sevinci karikatürlerle daha da büyümü?tü. Öyle ya etkinlik yak?nda ve pozitif bir olayd?.

Olumlu dü?üncenin arkas?nda "Köy Muhtar?m?z" Ali Y?ld?r?m oldu?unu tahmin etmi?tim. Bu nedenle Spandau'lu kom?ular Quartiersmanagements'in üyeleri Ulrike Herrmann, Christine Otto ve Ali Y?ld?r?m'a te?ekkür etmemi benden önemle rica ettiler.

Politikac?lar uyum kelimesini sak?z gibi çi?neye dursunlar. Hayati Boyac?o?lu uyumu karikatürleri ile çok güzel anlatm??. Bütün politikac?lar ve sosyal bilimciler bu sergiyi görmeli ki sayfalarca dil dökmeye gerek kalmas?n.

Hayati Boyac?o?lu 1960 y?l?nda ?stanbul'da dünya ?????na gözlerini açt?. Ald??? ayd?nl??? yetenek, becerileriyle yo?urmaya daha ortaokulda ba?lam??t?. Beyo?lu F?nd?kl? lisesini bitirdikten sonra 1978 y?l?nda Berlin'e gelerek Hür Üniversitesi'nde Alman filolojisi ve Gazetecilik dallar?nda tahsil yapt?.

Medeniyetin be?i?i Anadolu topraklar?ndan getirdikleri ile dünyaca tan?nm?? bilim insanlar?, edebiyatç?lar, ?airler, bestekârlar? yeti?tiren Almanya'n?n verdiklerini güçlü zekâs? ile birle?tirme f?rsat?n? bulmu?tu.

Karikatürleri, yaz?lar? hem Türkçe, hem almanca çe?itli dergi ve gazetelerde yay?nland?.

?lk yazd??? tiyatro oyunu "Kanaken sind Supermänner" 1985 y?l?nda Ludwigshafen'da iki dilde sahnede gösterildi. WDR televizyon özel ödülü radyo röportaj? için ald???nda y?l 1990 idi. Ayr?ca "Jugendbanden in Berlin" çal??mas? Örsan Öymen ödülüne lâik görüldü.

Ama ders kitaplar?nda yay?nland??? bu yaz?y? yazmak için dersimi çal???rken ö?rendim ve çok sevindim. Ö?rencilerin kitaplarda Türk yazar ve çizer isimleriyle kar??la?mas?n?n önemi ayr? bir kö?e yaz? konusudur.

"Integrationale Begegnungen" Farkl? Kültürlerin Bulu?mas? veya Uyumlu Kar??la?malar olarak çevirdi?im Karikatür albümü 1995'de bas?lm??t?.

Günther Wallraff nezdinde yapt??? "Teilnehmende Beobachtung" Kat?l?mc? Gözlem konusunu master konusu seçmesi bir tesadüf de?ildir. Gözlem yetene?i tiyatro, gazeteci ve karikatür alanlar?nda birle?tirici rol oluyor. Seçti?i dal gözlemlerindeki alg?lamalar?na göre de?i?iyor, onu çok yönlü bir sanatç? yap?yor.

2004 y?l?ndan beri Almanya'da iki dilli yay?nlanan mizah dergisi Don Qu?chotte'in yay?n kurulu üyesidir.

Almanya'n?n çe?itli eyaletlerinde pek çok ki?isel sergi açt?.

?iir okuma ak?amlar?nda sunuculu?u çok güzel yap?yor.

Bu sat?rlar? yazarken kendisini ne zaman tan?d???m? dü?ünüyorum. Hayati Bey'den önce Berlin'e geldi?ime göre seksenli y?llarda tan?m?? olmam gerekiyor.

Hep sergiler akl?ma geliyor, ben bir resme veya karikatüre bakarken, o ise gözlerken, gözleme yetene?iyle incelerken.

Kar??la?malar?m?z?n birinde çok üzgündüm, Yine bir ayr?l?k vard?. Yanl?? hat?rlam?yorsam her ak?am saat 17.00'de bekledi?im RBB Multiradio Türkçe bölümü kapanmak üzereydi. Bana ilk Berlin Türkçe Sanal Gazetesi'nin aç?l?? müjdesini vermi?ti. O günden beri okudu?unuz bu gazetede yaz?yorum. Adeta bir kap? kapan?rsa, öteki aç?lmal?d?r, demi?ti.

TRT-Türk televizyonda Per?embe ak?amlar? Kentler ve Gölgeler ad?nda bir dizi yay?nlan?yor. Bir kent ve o kenti kent yapan bir ünlüden bahsediliyor. Örne?in Bertolt Brecht ve Berlin gibi. ?leride böyle bir yay?n yap?l?rsa, kenti and?ran Türkler konu edilirse, seçimde hayli zorlanacaklar, diye dü?ünüyorum.

Konumuz karikatüre tekrar dönersek tarihi çok eskiye dayan?yor. Antik ça? ve m?s?rl?lara dayan?yor. Sümerler, Mezopotamya kültürlerini hat?rlamakta yarar var.

Karikatür Latince: carrus, almanca: Überladung ve ?talyanca:

Überladen, übertreiben anlam?na geliyor. Mizah türünün abartarak çizilmesi diyebiliriz. Ço?unlukta arkada politik deyi?ler yatar.

Toplumda günlük tart??malara nokta koymak gibi bir çal??ma. Gerçekleri ele al?p, abartarak izleyeni dü?ündürür. Anlatmak istedi?i ki?i ve toplumun kültürünü tan?mayan hemen anlayamaz. Hayati Boyac?o?lu hem alman, hem Türk toplumunu iyi tan?d??? için her iki toplumda karikatürlerini izlerken gülebiliyorlar.

Sergi aç?l???nda yapt??? konu?ma k?sa, ama kat?l?mc?lar?n gülmesi daha uzun sürdü. Elindeki bavullar anlatmak istedi?ini ilk nesil hemen kavrad?.

Bir nesnenin veya tan?nm?? bir ?ahs?n zay?f taraflar? ele al?n?p, güldüren çizgilerle anlat?l?r. Övmek veya yerin dibine bat?rmak var. Bu nedenle ele?tiriye katlanabilen hükümdarlar say?da az?nl?kta kald?klar?ndan dolay?, politikada hatalar? anlatmaya çal??an karikatüristler zorluklarla kar??la??r.

Hakk?nda dava aç?lan hatta hüküm giyenler yaln?z yazarlar de?ildir.

Karikatür çe?itlerini üç ana grupta toplayabiliriz. Olaylar?, zaman dilimini ve günlük durumu anlatanlar. Karikatür biçimlerini yine üçe ay?rarak inceleyebiliriz. Nesne, ?ah?s ve kimlik olarak çizilenler.

Karikatür resim çizilmeden sözlerle anlatmada da kullan?l?r. Örne?in dram, lirik ve müzik bestelerinde oldu?u gibi.

Sözle resim yapma yerine karikatür çizgisel anlat?d?r. Çizgi anlat?n?n en yal?n biçimidir. K?vrak zekâ gücü ile karakter yaratma ve dü?ünceyi çizgiyle abart?larak mizaha dönü?türme yetene?i. Karikatür politik, toplumsal ve ekonomik konular? çizerken günlük gazetenin vurucu silah? olabilir. Cumhuriyet Gazetesi'ni okurken önce Musa Kart bugün ne çizmi?, diye bak?yorum.

Halk türküleriyle ço?umuz a?lamay? kolay ö?rendi?imizden olacak, gülmede zaman zaman zorlan?rsam e?imi yard?ma ça??r?yorum.

?inasi Dikmen ço?u Almanlar?n kendi kendilerini gülmelerini birçok Türk den daha iyi ö?rendiklerini söylüyor.

Öyleyse sevgili Hayati Bey, daha yolun ba??ndas?n?z, görevinize devam ederseniz zaten ba?aracaks?n?z. Böyle çok yönlü yetenek herkese nasip olmaz.

Siz sanatç?lar?m?z bizi güldürmezse, yani bize gülmeyi ö?retmezse hayat?m?z?n tad? baharats?z kal?r.

Ho?ça kal?n ! 

?lter Gözkaya - Holzhey
Emekli Ö?retmen

Not:
Sergi May?s 2010 sonuna kadar görülebilir.
Adres: Quartiersbüro Spandau-Neustadt, 
13585 Berlin, Kurstraße 5

Pazartesi günleri saat : 10 - 12
Per?embe günleri saat : 14 - 17 aras?